Grandhaus Grupi juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, tagamaks teenuste teostamise nõuetele vastavust, kvaliteeti ja tähtaegadest kinnipidamist. Juhtpõhimõtted: Kliendid
 • olema usaldusväärsed käitudes avatult, ausalt ja vastutustundlikult;
 • keskendume klientide vajaduste mõistmisele ning käime kaasas nende muutumisega, pakkudes kaasaegseid ja innovatiivseid lahendusi;
 • tagame nõuetele vastava, kiire, asjatundliku ja korrektse teenuse osutamise;
 • teeme koostööd nende rahulolu tagamiseks.
Tarnijad/koostööpartnerid
 • loome ja säilitame pikaajalised, stabiilsed ja vastastikku kasu toovad suhted;
 • olema nõudlikud kliendi heaolu nimel;
 • anname ausat ja usaldusväärset tagasisidet teenuste pidevaks täiustamiseks.
Ettevõttesiseselt
 • loome võimalused töötajate enesearenduseks tagamaks teenuste pidevat parendamist, töötamise tõhusust ja juhtimissüsteemi toimimist;
 • tagame head töötingimused ja vajalikud töövahendid;
 • hoiame sõbralikke suhteid töötajate vahel, tagamaks tõhusat koostööd;
 • tagame töötajate rahulolu, kaasates neid selle saavutamise protsessi
Ühiskond
 • oleme seaduskuulekad ning järgime teenusega seonduvaid õigusakte ja standardeid;
 • püüame olla säästvad ja keskkonnasõbralikud.