Juhtimissüsteem

Grandhaus Grupi juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimissüsteemide standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 tagamaks teenuste teostamise nõuetele vastavust, kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ning keskkonnasäästlikkust.

Juhtpõhimõtted

Kliendid

 • olema usaldusväärsed käitudes avatult, ausalt ja vastutustundlikult
 • keskendume klientide vajaduste mõistmisele ning käime kaasas nende muutumisega, pakkudes kaasaegseid ja innovatiivseid lahendusi
 • tagame nõuetele vastava, kiire, asjatundliku ja korrektse teenuse osutamise
 • teeme koostööd nende rahulolu tagamiseks
 • kasutame usaldusväärseid alltöövõtjad ja hankijaid
 • teeme vajadusel soovitusi, kuidas vähendada keskkonna kahjulikke mõjusid, pöörates tähelepanu jäätmekäitluse korraldamisele

Juhtpõhimõtted

Tarnijad ja koostööpartnerid

 • loome ja säilitame pikaajalised, stabiilsed ja vastastikku kasu toovad suhted
 • olema nõudlikud kliendi heaolu nimel
 • anname ausat ja usaldusväärset tagasisidet teenuste pidevaks täiustamiseks

Kvaliteedialased põhimõtted

Hindame kvaliteeti

 • kindlustada kõrgetasemeline teenuse osutamine
 • tagada klientide rahulolu efektiivse, pädeva ja tähtaegse teenindamise teel
 • rakendada kõikides on tegevustes keskkonnasäästliku mõtteviisi
 • arendada ameti teenistujate kompetentsi
 • rakendada kaasaegseid, otstarbekaid ja asjakohaseid juhtimispõhimõtteid
 • tagada juhtimissüsteemi toimivus ja pidev parendamine

Juhtpõhimõtted

Ettevõttesiseselt

 • loome võimalused töötajate enesearenduseks tagamaks teenuste pidevat parendamist, töötamise tõhusust ja töötajate teadlikust ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning eesmärkidest
 • tagame head töötingimused ja vajalikud töövahendid
 • hoiame sõbralikke suhteid töötajate vahel, tagamaks tõhusat koostööd
 • tagame töötajate rahulolu, kaasates neid selle saavutamise protsessi

Juhtpõhimõtted

Ühiskond

 • oleme seaduskuulekad ning järgime teenusega seonduvaid õigusakte ja standardeid
 • püüame olla säästvad ja keskkonnasõbralikud

Keskkonnaalased põhimõtted

Hoiame loodust

 • teadvustame keskkonnaalaseid nõudeid ja täidame neid
 • vältimaks keskkonna saastamist vähendame jäätmete teket ning rakendame selleks parimaid võimalusi
 • tarbime ressursse säästlikult – säästame vett, tooraineid ning energiat
 • ostame töövahendeid ja teenuseid eelistatult nendelt tarnijatel, kelle tegevus on keskkonnateadlik